Меню
Количка

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА WWW.MAGAZIN-BULGARIA.COM

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Бул-Сев“ ЕООД, с ЕИК 202400179 с адрес на регистрация гр. Севлиево, ул. „Ботьо Ангелов“ № 10 б , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата magazin-bulgaria.com наричана по-долу „magazin-bulgaria.com” и доставчиците на стоки в нея.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на Доставчика: „Бул-Сев“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Ботьо Ангелов“ № 10 б,
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Севлиево, област Габрово, ул."Ботьо Ангелов“ № 10 б
4. Данни за кореспонденция: България, гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Ботьо Ангелов“ №10 б, office@magazin-bulgaria.com, 0878458884
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. magazin-bulgaria.com e  платформа за представяне на продуктите на физическия магазин, достъпна на адрес в Интернет https://www.magazin-bulgaria.com, чрез която Ползвателите имат възможност да разгледат в платформата стоки, включително следното:
1. Да преглеждат стоките, техните характеристики и цени;
2. Да получават информация за нови стоки, предлагани от доставчиците в платформата magazin-bulgaria.com;
3. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата magazin-bulgaria.com в Интернет;
4. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 4. (1) Доставчикът в платформата magazin-bulgaria.com предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата magazin-bulgaria.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът в платформата magazin-bulgaria.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата magazin-bulgaria.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или представяне на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в сайта на Доставчика в платформата magazin-bulgaria.com.
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата magazin-bulgaria.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на сайта на Доставчика в платформата magazin-bulgaria.com.
Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата magazin-bulgaria.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата magazin-bulgaria.com има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://www.magazin-bulgaria.com/index.php?route=account/forgotten

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 5. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата magazin-bulgaria.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата magazin-bulgaria.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата magazin-bulgaria.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата magazin-bulgaria.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата magazin-bulgaria.com.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата magazin-bulgaria.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 6. Доставчикът в платформата magazin-bulgaria.com публикува тези общи условия на адрес https://www.magazin-bulgaria.com/obshchi-usloviya  заедно с всички допълнения и изменения в тях.


Политиката за защита на личните данни

Последна промяна: 02.01.2024

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Наименование: „Бул-Сев“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 202400179

Седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Ботьо Ангелов“ № 10 б,

Адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Ботьо Ангелов“ № 10 б

Телефон: +359 878458884

E-mail: office@magazin-bulgaria.com

 Уебсайт: https://www.magazin-bulgaria.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

„Бул-Сев“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП").
 

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

 Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на платформата http://magazin-bulgaria.com , сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

 С какви цели обработваме Вашите данни ?

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването  на  сайта https://www.magazin-bulgaria.com/ и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на сайта;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании;

изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.
 

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, ние обработваме и съхраняваме  личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Какви операции се извършват с вашите лични данни ?


Регистрация на потребител в сайта – целта на тази операция е създаване на профил за използване на сайта за информиране за продукти и получаване на бюлетини при изразено желание. Предоставяне на данни за контакт за информация за стоките във физическия магазин. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.


Обработваме а следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни за регистрация и получаване на бюлетин (имена, е-mail)

Цел, за която се събират данните:

Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,

за целите на регистрация на потребител в сайта, както и

за изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в сайта, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Данни за получаване на бюлетин (имена, е-mail)

Цел, за която се събират данните:

За изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Данни за извършване на доставка (имена, телефон, e-mail, адрес)

Цел, за която се събират данните: Вашето информиране за продукти във физическия магазин.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в сайта, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google, Facebook, Instagram).